سمت تصویر نام و نام خانوادگی ایمیل
مدیر عامل
محمد شمیزیان کجابادی
عزیز شمیزیان کجابادی
جعفر شمیزیان کجابادی
مجید شمیزیان کجابادی
ابراهیم شمیزیان کجابادی
مهندس فرزین کجابادی